استخدام سازمان بازرسي كل كشوردر تهران و مراكز استان‌ها

تاریخ انقضا :1401/1/6

کد :112713

سازمان بازرسي كل كشور در نظر دارد نسبت به تأمين بخشي از نيروي انساني مورد نياز خود در تهران و مراكز استان‌ها، از بين متقاضيان مرد داراي شرايط، از طريق برگزاري آزمون ورودي تعيين سطح، انجام مصاحبه‌هاي تخصصي و طي فرآيندهاي اداري و گزينشي، به‌ صورت قراردادي تمام‌وقت يا مأمور به خدمت اقدام نمايد. متقاضيان محترم مي‌توانند پس از مطالعه دقيق شرايط و ضوابط عمومي و اختصاصي آزمون، صرفاً در صورت دارا بودن تمامي شرايط، در آزمون علمي-تخصصي اين سازمان ثبت‌نام و مدارك لازم را در بخش مربوط بارگذاري نمايند.

متقاضياني داراي شرايط بايد به آدرس https://bazresi.ir مراجعه كرده و فرآيند ثبت نام را به صورت غيرحضوري و الكترونيكي انجام دهند. 


 


 

 

 

 

 

 

سازمان‌ها و شرکت‌های معتبر، که با بازارکار همکاری می‌کنند  

 

سایت های مرتبط