استخدام يك نفرناظمه خوابگاه و ۶ نفرنگهبان درشركت تعاوني مهندسي و نوآوري دانشگاه شريف

تاریخ انقضا :1400/12/10

کد :112341

 


 

 دعوت به همكاري

شركت تعاوني مهندسي و نوآوري دانشگاه شريف از افراد واجد شرايط " يك نفرناظمه خوابگاه و ۶ نفرنگهبان" جمعاً ۷ نفرجهت استخدام از طريق بررسي سوابق، مصاحبه و گزينش دعوت به همكاري مي نمايد. متقاضيان مي توانند براي كسب اطلاعات به وبگاه اين شركت به آدرس mpco.sharif.ir مراجعه نمايند.


شركت تعاوني مهندسي و نوآوري دانشگاه شريف
 


 

 

 

 

 

 

سازمان‌ها و شرکت‌های معتبر، که با بازارکار همکاری می‌کنند  

 

سایت های مرتبط