مهارت هایی که در دانشگاه نخواهید آموخت!

مهارت هایی که در دانشگاه نخواهید آموخت!


 

مذاکره موثر

 قدرت مذاکره و گفتگوي موثر از جمله مهارتهاي ارزشمندي به حــــساب ميآيد که در زندگي شغلي و همچنين در تعاملات زندگي فردي بسيار به کار مي آيد. با اين وجود اين مهارت معمولا در دانشگاه و يا حتي دورههاي مربوط به بازار کار آموزش داده نميشود. در بازارکار شما نيازمند مذاکره و گفتگوي با افراد در جايگاههاي مختلف هستيد. با تامينکنندگان درخصوص تامين کالا، با مشتريان درخصوص قيمت، با کارمندان درخصوص حقوق و مزايا، با کارفرما درخصوص ارتقاء شغلي و... مذاکره خواهيد داشت. در همين راستا نميتوان افراد بسياري در جايگاه شغلي مهمي يافت که فن و هنر مذاکره را نداشته باشند.

 

نگارش موجز و مختصر

افراد بسياري دورههاي مربوط به نحوه نگارش بازرگاني را گذرانده و نامهنگاري در قالب رسمي و حرفهاي را ميآموزند. کسب چنين مهارت خوبي در دنياي کار بسيار مفيد و موثر خواهد بود. اما آنچه در اين ميان از قلم ميافتد، چگونه ميتوان منظور خود را سريع و موثر بيان نمود. در دانشگاه براي آموزش نحوه نگارش بيشتر بر نوع کلمات کاربردي و طول متن و کاغذ مورد استفاده تاکيد ميگردد. مشاوري در اين زمينه بيان ميکند: در سن 20 سالگي در دورههاي آموزشي مربوطه ثبتنام کردم هر هفته گزارشي نوشته و آن را به مسئول خود تحويل ميدادم. پس از گذشت مدت زمان کوتاهي مسئول مان خواست تا گزارش چهار صفحهاي خود را در قالب يک گزارش يک صفحهاي همراه با علايم ارايه نمايم زيرا افراد وقت کافي براي خواندن متون طولاني ندارند از اينرو بهتر است پيش از آنکه گزارش يا متن را به مسئول يا هر فردي ديگري ارايه نماييد، نکات مورد نظر خود را (مفهومي را که ميخواهيد انتقال دهيد) با توجه به موارد ضروري طرف مقابل مختصر نماييد.

 

ارتباطات راهبردي

بسياري از افراد برقراري ارتباط اوليه با اشخاص جديد در مکانهاي مختلف از قبيل دانشگاه و توسعه ارتباطات اجتماعي، بدون سعي و تلاش بسيار را اقدام آساني ميدانند. آيا تاکنون از اين جنبه به اين موضوع فکر کردهايد که چگونه مي توان از اين قدرت نفوذ در موفقيت شغلي نيز بهره برد و يا تا حد امکان به محبوبيت مورد نظر دست يافت؟

يکي از کارشناسان در زمينه برقراري ارتباط اينگونه بيان ميکند پس از فارغالتحصيلي از دانشگاه به اين مهارت دست يافته است. ميگويـــد در دوران مدرســــــــه در فعاليتهاي فوقبرنامه بسياري حضور داشته و شبکه ارتباطي وسيعي با افراد مختلف داشته است. با اين وجود در تمام اين مدت هيچگاه به اين موضوع فکر نکرده تا درصدد برقراري ارتباطي باشد که در زمينه جستجوي شغلي و پيشرفت شغلي نيز برايش مفيد و مثمر ثمر باشد. در برقراري ارتباط نيز ميتوان افرادي مرتبط با زمينه علاقهمندي انتخاب نموده و روابط خود با آنان را تحکيم نماييم. به اين نکته توجه داشته باشيد افراد خواهان کمک به شما هستند اما نه الزاما در همان زمانهايي که شما به کمک آنان نياز داريد پس بهتر است در ابتدا افراد را به خاطر ارزش وجوديشان انتخاب نماييد و مطمئن باشيد در صورت نياز به ياري شما ميشتابند.

 

تعامل همراه با خضوع و فروتني

ديگر به مرحلهاي از زندگي رسيدهايد که بهتر است احساسات زودگذر را پشت سر گذاشته و احساس قدرداني خود را نسبت به افراد ابراز نماييد که در شکوفايي هر چه بيشتر و بهتر روند شغليتان موثر خواهد بود. توانايي ابراز صادقانه و دوستانه تشکر و قدرداني از سايرين ضمن آنکه مانع بروز جدل با ديگران ميگردد، روابط فرد با سايرين را نيز بهبود ميبخشد. اين تصور که ابراز قدرداني موجب تقليل جايگاه فرد ميگردد تصوري کاملا اشتباه است بلکه سبب جلب بيشتر احترام براي فرد ميباشد.

 

الناز طالب زاده


چاپ | ارسال به ديگران

سایت های مرتبط